Jesteś w:

Regulamin

I. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.AromatycznySklep.pl (dalej: Sklep) jest własnością:

Kamili Robakiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą:

„SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz

pod adresem: ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź

NIP 726-220-72-43, REGON: 473238620

organ rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki

tel. 509-557-604

e-mail: biuro@aromatycznysklep.pl

(dalej: Właściciel)

II. Wymagania techniczne

 1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa plików cookies przez przeglądarkę internetową kupującego (dalej: Klient). Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą) w Sklepie jest posiadanie przez Klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

III. Przyjmowanie zamówienia

 1. Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę.
 2. Wszystkie zakupione i dostarczone towary są szczelnie i bezpiecznie zapakowane oraz posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Właściciel zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym Klienta na stronie głównej Sklepu. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w zakładce - „Twoje zamówienia” w panelu klienta Sklepu.
 9. Jeżeli Sklep nie może wykonać zamówienia Klienta z powodu niedostępności towaru, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

IV. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili zrealizowania zamówienia o czym Klient jest informowany drogą mailową. Jest to wiadomość zawierająca informacje o wysyłce towaru do Klienta. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem AromatycznySklep.pl: tel. 509-557-604 oraz e-mailem: biuro@aromatycznysklep.pl. W przypadku niedostępności towaru (patrz pkt. III. 9), Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub e-mail'ową.

V. Polityka cenowa

 1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

VI. Paragony i faktury

 1. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką. Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon, faktura) zależy od Klienta przy składaniu zamówienia w polu Faktura Vat.

VII. Czas dostawy

 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych (dni robocze: poniedziałek – piątek u z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Realizacja Zamówień złożonych w sobotę i niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek. Każde zrealizowane Zamówienie zakończone jest wysłaniem e-mail'a do Klienta z potwierdzeniem jego wysłania, a w przypadku wysyłki kurierem - informacją zawierającą numer listu przewozowego i statusie przesyłki. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, firma kurierska lub są do obioru w paczkomatach InPost.

VIII. Wysyłka

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości i wagi Zamówienia. Koszty dostawy dostępne są na stronie Warunki dostawy,
  a także 
  zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł (przy wysyłce pocztą lub kurierem)          oraz 200 zł (przy wysyłce Paczkomatami InPost) wysyłane są na koszt Sklepu.
  Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie firmy przy ul. Łagiewnickiej 93, 91-855 Łódź, w godzinach:
  poniedziałek - piątek 9:00-17:00, sob. 9:00-14:00.
  W chwili składania zamówienia, Klient powinien określić opcje odbioru osobistego lub w paczkomatach, bądź wysyłki pocztą    czy kurierem.
 3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania transportowego, mogącego mieć wpływ na uszkodzenie towaru, lub stwierdzenia wad zamówionego towaru, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki. Kurier zobowiązany jest w takiej sytuacji wypełnić dokument szkody. Klient podpisuje przedłożony przez Kuriera dokument szkody, co jest podstawą do przyspieszenia ponownego wysłania niewadliwego (nieuszkodzonego) towaru lub niezwłocznego zwrotu zapłaconej kwoty pieniężnej.
  Powyższe postanowienie Regulaminu nie wyłącza uprawnień Klienta do złożenia reklamacji po odbiorze towaru.
  Jednocześnie Kupujący powinien powiadomić o tej szkodzie Biuro ArmatycznySklep.pl: tel. 42 656-27-30 lub gsm 509-557-604 bądź e-mailem: biuro@aromatycznysklep.pl.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu podczas procesu rejestracyjnego. Wówczas, Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.

IX. Formy płatności.

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

- przelewem na Rachunek Bankowy Nr: 91 1240 3060 1111 0010 7376 1007, Bank Polska Kasa Opieki S.A

- za pobraniem (zapłata listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki)

X. Prawo odstąpienia od umowy (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru, określonych w pkt. VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  a) pisemnie na adres:  „SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz, ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aromatycznysklep.pl
  Klient może skorzystać z wzoru formularza (kliknij, aby pobrać oświadczenie), jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: „SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz, ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
  a) jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. Reklamacje (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  a) pisemnie na adres: „SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz, ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź
  b)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aromatycznysklep.pl

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  Klient może także skorzystać z wzoru formularza (kliknij, aby pobrać formularz reklamacji).
 5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sklepu, Klient zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie Produktu na adres: ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sklepu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. XI. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. XI. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sklepu demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Klient składając zamówienie, zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz, ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź,
  NIP 726-220-72-43, REGON: 473238620 związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 5. Usunięcie lub modyfikacja danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z administratorem Sklepu: tel. 509-557-604, lub e-mailem: biuro@aromatycznysklep.pl
 6. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu, nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia i służą tylko i wyłącznie informacji administratora sklepu, czyli Właściciela.

XIII. Pozostałe postanowienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie, oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 2. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.aromatycznysklep.pl. O każdej zmianie Regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu, ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.
  Użytkownicy zarejestrowani na stronie internetowej sklepu o zmianie regulaminu zostaną ponadto zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Sklep zastrzega sobie również możliwość wprowadzenie wymogu potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez kliknięcie check-boxa.
  Zmiana regulaminu nie wywiera wpływu na prawa Klienta nabyte przed datą zmiany.

XIV. Wejście w życie regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.06.2017 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.