Jesteś w:

Regulamin

I. Informacje o firmie

Sklep internetowy działający pod adresem www.AromatycznySklep.pl (dalej: Sklep) jest własnością:

Kamili Robakiewicz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą:

„SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz

pod adresem: ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź

NIP 726-220-72-43, REGON: 473238620

organ rejestracyjny: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki

tel. 509-557-604

e-mail: biuro@aromatycznysklep.pl

(dalej: Właściciel)

II. Wymagania techniczne

 1. Do poprawnego działania Sklepu wymagana jest obsługa plików cookies przez przeglądarkę internetową kupującego (dalej: Klient). Warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą) w Sklepie jest posiadanie przez Klienta własnego konta e-mail, a także kontaktowego numeru telefonicznego.

III. Przyjmowanie zamówienia

 1. Składanie zamówień możliwe jest 24 h/dobę.
 2. Wszystkie zakupione i dostarczone towary są szczelnie i bezpiecznie zapakowane oraz posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.
 3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam Zamówienie”.
 4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Właściciel zastrzega sobie możliwość chwilowego zawieszenia usług Sklepu dla celów konserwacyjnych, aktualizacji danych, bądź też innych powodów wynikłych z zaistniałej sytuacji uniemożliwiających prawidłowe działanie Sklepu. W przypadku zaplanowanej konserwacji systemu Sklep wcześniej poinformuje o tym Klienta na stronie głównej Sklepu. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia zamówień znajduje się w zakładce - „Twoje zamówienia” w panelu klienta Sklepu.
 9. Jeżeli Sklep nie może wykonać zamówienia Klienta z powodu niedostępności towaru, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

IV. Zmiana lub anulowanie zamówienia

 1. Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili zrealizowania zamówienia o czym Klient jest informowany drogą mailową. Jest to wiadomość zawierająca informacje o wysyłce towaru do Klienta. Wprowadzenie zmian w Zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Biurem AromatycznySklep.pl: tel. 509-557-604 oraz e-mailem: biuro@aromatycznysklep.pl. W przypadku niedostępności towaru (patrz pkt. III. 9), Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym drogą telefoniczną lub e-mail'ową.

V. Polityka cenowa

 1. Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych towarach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki.

VI. Paragony i faktury

 1. Paragon lub faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką. Wybór dokumentu potwierdzającego sprzedaż (paragon, faktura) zależy od Klienta przy składaniu zamówienia w polu Faktura Vat.

VII. Czas dostawy

 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych (dni robocze: poniedziałek – piątek u z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Realizacja Zamówień złożonych w sobotę i niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek. Każde zrealizowane Zamówienie zakończone jest wysłaniem e-mail'a do Klienta z potwierdzeniem jego wysłania, a w przypadku wysyłki kurierem - informacją zawierającą numer listu przewozowego i statusie przesyłki. Przesyłki dostarcza Poczta Polska, firma kurierska lub są do obioru w paczkomatach InPost.

VIII. Wysyłka

 1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna.
 2. Koszt dostawy uzależniony jest od wielkości i wagi Zamówienia. Koszty dostawy dostępne są na stronie Warunki dostawy,
  a także 
  zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Zamówienia powyżej 300 zł (przy wysyłce kurierem) oraz 200 zł (przy wysyłce Paczkomatami InPost) wysyłane są na koszt Sklepu.
  Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie firmy przy ul. Łagiewnickiej 93, 91-855 Łódź, w godzinach:
  poniedziałek - piątek 9:00-17:00, sob. 9:00-14:00.
  W chwili składania zamówienia, Klient powinien określić opcje odbioru osobistego lub w paczkomatach, bądź wysyłki kurierem.
 3. W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania transportowego, mogącego mieć wpływ na uszkodzenie towaru, lub stwierdzenia wad zamówionego towaru, Klient może odmówić przyjęcia przesyłki. Kurier zobowiązany jest w takiej sytuacji wypełnić dokument szkody. Klient podpisuje przedłożony przez Kuriera dokument szkody, co jest podstawą do przyspieszenia ponownego wysłania niewadliwego (nieuszkodzonego) towaru lub niezwłocznego zwrotu zapłaconej kwoty pieniężnej.
  Powyższe postanowienie Regulaminu nie wyłącza uprawnień Klienta do złożenia reklamacji po odbiorze towaru.
  Jednocześnie Kupujący powinien powiadomić o tej szkodzie Biuro ArmatycznySklep.pl: tel. 42 656-27-30 lub gsm 509-557-604 bądź e-mailem: biuro@aromatycznysklep.pl.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu podczas procesu rejestracyjnego. Wówczas, Klient zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.

IX. Formy płatności.

 1. Sklep oferuje następujące formy płatności:

- przelewem na Rachunek Bankowy Nr: 91 1240 3060 1111 0010 7376 1007, Bank Polska Kasa Opieki S.A

- za pobraniem (zapłata listonoszowi lub kurierowi przy odbiorze przesyłki)

X. Prawo odstąpienia od umowy (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów odesłania towaru, określonych w pkt. VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
  a) pisemnie na adres:  „SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz, ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź
  b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aromatycznysklep.pl
  Klient może skorzystać z wzoru formularza (kliknij, aby pobrać oświadczenie), jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sklepowi lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: „SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz, ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Klienta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Klient:
  a) jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
  b) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 8. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 9. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

XI. Reklamacje (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sklep obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  a) pisemnie na adres: „SPATIUM” PRACOWNIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz, ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź
  b)  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aromatycznysklep.pl

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  Klient może także skorzystać z wzoru formularza (kliknij, aby pobrać formularz reklamacji).
 5. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sklepu w powyższym terminie oznacza, że Sklep uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sklep do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sklepu, Klient zostanie poproszony przez Sklep o dostarczenie Produktu na adres: ul. Łagiewnicka 93, 91-855 Łódź. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sklepu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. XI. 6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sklepu do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. XI. 5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sklepu demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

XII. Polityka prywatności (ochrona danych osobowych)

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE.


1. Administratorem danych osobowych jest Kamila Robakiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „SPATIUM” PRACOWANIA PROJEKTOWA Kamila Robakiewicz z siedzibą przy ul. Łagiewnickiej 93, 91-855 Łódź, NIP 726-220-72-43, REGON 473238620, e-mail: biuro@aromatycznysklep.pl (zwana dalej: „Administratorem”).
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
3. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Zwroty wykorzystywane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im w Regulaminie www.AromatycznySklep.pl (zwanym dalej: „Regulaminem”), o ile w niniejszym dokumencie nie znajdują się odrębne definicje tych zwrotów.

B. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu:
1) rejestracji konta w Sklepie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyrażona zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, potwierdzana poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki prywatności,
2) realizacji zamówień produktów, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której przedmiotem jest realizacja usługi (np. złożenie zamówienia) i konieczność jej realizacji przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki prywatności w trakcie składania zamówienia,
3) dokonania rozliczeń wynikających z umowy, jest art. 106 e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,
4) niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych produktów lub usług Administratora drogą elektroniczną na podstawie odrębnej wyrażonej przez Klienta zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych udzielana z wykorzystaniem formularza interaktywnego zamieszczonego na stronie Sklepu

C. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
1. Każdorazowo cel przetwarzania, zakres danych osobowych oraz ewentualni odbiorcy danych osobowych Klienta, który dane przekazuje do przetwarzania Administratorowi wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa, dodatkowo dane mogą być doprecyzowywane w wyniku działań podejmowanych przez Klienta na stronie Sklepu lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
2. Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
b) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),
c) adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
d) prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),
e) w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”),
f) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).
3. Użytkownik podaje dane osobowe:
b) w trakcie zakładania konta Klienta i dokonywania zakupów towarów dostępnych w Sklepie: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego i adres e-mail, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta,
c) w celu wysyłki newslettera, czyli m. in. informacji na temat nowych produktów, promocji i wszelkich wydarzeń marketingowych dostępnych w Sklepie: imię, adres e-mail
4. Przekazywanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie być w stanie świadczyć usług na rzecz Klienta.
5. Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:
a) zakładanie konta Klienta,
b) składanie zamówień,
c) rozliczenia sprzedaży,
d) reklamacje,
e) archiwizacja,
f) bieżący kontakt związany ze złożonymi zamówieniami lub zawartymi umowami,
g) realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie elektronicznej), za odrębnie wyrażoną zgodą Klienta.
7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:
a) pracownicy, współpracownicy Administratora,
b) podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
c) firmy bądź osoby, na podstawie odpowiednich umów, tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich archiwizacji, przechowywania, dostarczania, realizacji usług dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora.
8. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy (umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych), zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w szczególności nieudostępniania danych osobowych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Administrator zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Administrator zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Administratora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną.
9. Przy składaniu zamówień na produkty dostępne w Sklepie, Klient może być poproszony o podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.
10. Dane osobowe Klienta nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.
D. PRAWA KLIENTÓW.
1. Każdemu Klientowi, którego dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania usunięcia swoich danych osobowych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Cofnięcie zgody lub sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@aromatycznysklep.pl
3. Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej przetwarzane w celach w których zostały przekazane. Zmianę/ uzupełnienie danych osobowych klienta może przeprowadzić w drodze przesłania stosownego wniosku na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@aromatycznysklep.pl
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora Klient ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

E. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany w Pkt A.1 niniejszej Polityki Prywatności.
2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w celach rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych dotyczących wskazanych danych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
3. Wszelkie wnioski Klienta o dokonanie przez Administratora czynności związanych z danymi osobowymi Administrator będzie wykonywał po uprzedniej weryfikacji Klienta. W tym celu zastrzega sobie prawo, by ponownie zwrócić się do Klienta o potwierdzenie jego danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc. Powyższe dotyczy tych samych danych, w tym osobowych, które wcześniej zostały przekazane przez Klienta, i na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, o których przekazanie wnosi Klient.

F. ZABEZPIECZENIA
1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, wglądem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator posługuje się plikami „cookies". Plik „cookie" to niewielki plik, zawierający łańcuch znaków, który jest wysyłany do komputera Klienta podczas korzystania ze Sklepu. Informacje zbierane automatycznie przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Administratora do indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klienta ze Sklepu. Dzięki plikowi „cookie", przeglądarka Klienta może zostać rozpoznana przez witrynę należącą do Administratora. Większość używanych przez Administratora „cookies" jest po zakończeniu sesji przez Klienta usuwana z jego dysku twardego („session cookies"). Pozostałe pliki „cookies" pozostają na komputerze Klienta w celu umożliwienia rozpoznania komputera Klienta podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies"). Wyłączenie przez Klienta opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies" w przeglądarce internetowej może utrudniać lub uniemożliwiać korzystanie ze strony Sklepu.
2. Administrator korzysta z różnych systemów monitorowania aktywności Klienta w sieci oferowanych przez firmy trzecie, jak np. Google Analytics, tzw. analizy sieci, usługi oferowanej przez Google Inc. Google Analytics posługuje się plikami „cookies", czyli plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze klienta i umożliwiającymi analizę sposobu korzystania ze strony Sklepu. Administrator używa tych informacji, aby ustalić, ile osób odwiedza stronę Sklepu, aby zaaranżować go w sposób najbardziej przyjazny dla Klienta i sprawić, aby Sklep był prostszy i bardziej przyjazny w obsłudze. Decydując się na korzystanie z towarów/usług dostępnych w Sklepie, Klient ma świadomość powyższych działań oraz wyraża na nie zgodę.
3. Mając na uwadze fakt, że rynek usług monitoringu rozwija się niezwykle dynamicznie, Administrator stara się informować Klienta o korzystaniu z usług nowych podmiotów w tym zakresie, a Klient wyraża zgodę, na to, aby w przyszłości mogły to być również inne firmy. Jednocześnie, Administrator informuje, że Klient w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę w tym zakresie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, zgodnie z procedurą określoną poniżej.
4. Informacje generowane przez „cookies" na temat korzystania ze strony Sklepu przez Klienta (łącznie z jego adresem IP) przesyłane są m.in. do serwera Google Inc. znajdującego się w USA i przechowywane zgodnie z polityką prywatności firmy Google (dostępnej pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/privacy/privacy-policy.html). Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania ze srtony Sklepu, tworzenia raportów przeznaczonych dla operatorów witryn dotyczących aktywności na stronie oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony Sklepu oraz z Internetu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania Klientom niezamówionych wiadomości nie będących informacją handlową. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Sklepu (np. zmiany w funkcjonowaniu), przeprowadzonych za pośrednictwem Sklepu transakcji (np. prośby o wypełnienie ankiety) bądź też zwyczajowe niekomercyjne wiadomości (np. życzenia, komunikaty systemu). Opisane wyżej wiadomości mogą być przesyłane do Klienta przez podmioty działające na rzecz Administratora na podstawie odpowiednich umów o powierzenie danych osobowych do przetwarzania.
6. W Sklepie mogą zostać umieszczone linki (np. w formie logotypów podmiotów trzecich), które w razie aktywacji przekierowują Klienta na zewnętrzną stronę internetową. Fakt zastosowania tego rodzaju odesłań nie może być utożsamiany z istnieniem powiązania pomiędzy Administratorem, a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań ani nie ma wpływu na treści zawarte na takich stronach internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść polityk prywatności i bezpieczeństwa obowiązujących na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania „cookies”. Zachęcamy Klientów korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów prawnych obowiązujących na tych stronach.
7. Usługi i funkcje w ramach Sklepu mogą z czasem ulegać rozszerzeniu, co oznacza, że Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, przy zachowaniu jednak praw dotychczas nabytych przez Klientów. Polityka Prywatności dotyczy każdego Klienta. Zmiany mogą nastąpić m.in. z następujących ważnych powodów: 1) zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki Klientów, 2) rozwój funkcjonalności Sklepu podyktowany postępem technologii internetowej, w tym stosowanie/wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mające wpływ na zakres Polityki Prywatności.
8. Administrator każdorazowo umieści na stronie Sklepu informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie udostępniana do publicznej wiadomości z nową datą. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką Prywatności, a udzielonymi przez Klienta zgodami na przetwarzanie danych osobowych, niezależnie od postanowień Polityki Prywatności, zawsze podstawą do podejmowania oraz określenia przez Administratora zakresu działań są dobrowolnie udzielone przez Klienta zgody lub przepisy prawa.
9. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danemu Klientowi profilu dla potrzeb dokonywania analiz lub przewidywania preferencji Klienta, jego zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych Klientowi za pośrednictwem Sklepu.

XIII. Pozostałe postanowienia

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie, oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 2. Do umowy sprzedaży towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.aromatycznysklep.pl. O każdej zmianie Regulaminu Sklep zobowiązuje się informować Klientów na stronie głównej Sklepu, ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.
  Użytkownicy zarejestrowani na stronie internetowej sklepu o zmianie regulaminu zostaną ponadto zawiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail). Sklep zastrzega sobie również możliwość wprowadzenie wymogu potwierdzenia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez kliknięcie check-boxa.
  Zmiana regulaminu nie wywiera wpływu na prawa Klienta nabyte przed datą zmiany.

XIV. Wejście w życie regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.07.2020 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.